Het verkrijgen van de vrijwillige kerkelijke bijdrage vindt jaarlijks plaats in de maand januari via de actie Kerkbalans.
Met behulp van een groot aantal vrijwilligers (wijkmedewerkers) wordt het boekje Kerkbalans en een toezeggingsformulier bij de gemeenteleden bezorgd en een week later wordt het antwoordformulier met de toezegging aan kerkelijke bijdrage weer opgehaald.
Voor de actie Kerkbalans worden lidmaten en doopleden van 20 jaar en ouder benaderd.
Ofschoon de kerkelijke bijdrage een vrijwillige bijdrage is, wordt gevraagd om een bijdrage volgens de richtlijnentabel in het boekje. Er wordt een minimum bedrag gehanteerd. Bij het vaststellen van dit minimumbedrag wordt ook rekening gehouden met het feit dat ieder lid geld kost aan quota, kerkblad, Solidariteitskas en administratiekosten.
Als men niet aan de minimumbijdrage kan voldoen dan wordt verzocht de reden kenbaar te maken op het  toezeggingsformulier bij actie Kerkbalans (zie hiervoor het boekje bij actie Kerkbalans).
Heeft u vragen betreffende Actie Kerkbalans, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters.

Aan het begin van een nieuw jaar wensen wij elkaar in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig 2017 toe.
Wij hopen dat veel van onze voornemens die we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden.

In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema van deze actie is dit jaar “Mijn kerk verbindt”.
Vele vrijwilligers gaan vanaf maandag 23 januari op pad om een folder af te geven bij onze gemeenteleden.
Deze informeert u over de actie Kerkbalans. Ook ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen.
De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies voor haar pastoraal werk. De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van essentieel belang: het is bijna 2/3-deel van de hele begroting!
Zoals bijvoorbeeld ook voor een huishouden, is het voor de kerk eveneens belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage, het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!
Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor onze dorpen. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen.
Met uw financiële bijdrage aan de actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk.

Doet u weer mee?

Vanaf maandag 30 januari gaan dezelfde vrijwilligers weer bij u langs, om uw toezegging op te halen.
Leg de enveloppe met de antwoordstrook waarop uw toezegging staat alstublieft tijdig klaar.
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw adres op deze gesloten enveloppe te vermelden? Daarmee helpt u de vrijwilligers die de enveloppe bij u ophalen, zodat zij op maandagavond 6 februari alle enveloppen met toezeggingen aan de financiële commissie kunnen overhandigen.
Mocht de vrijwilliger u niet thuis treffen, wilt u dan het antwoordformulier zelf inleveren in de brievenbus van Borchgraven 5 in Varsseveld (tegenover de bibliotheek)?

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Fiscaal voordelig voldoen van de kerkelijke bijdrage.
Als u van plan bent om jaren achtereen aan de PGV de kerkelijke bijdrage te betalen, dan kan dat ook op een voor u fiscaal aantrekkelijke manier.
Het is namelijk mogelijk om zonder tussenkomst van een notaris uw jaarlijkse kerkelijke bijdrage in zijn geheel (dus zonder drempel) van uw inkomstenbelasting af te trekken.
Daardoor kan het belastingvoordeel soms aanzienlijk zijn.

Op onze website vindt u meer informatie. Ook kunt u hier de benodigde overeenkomstformulieren inzien.
Ga daarvoor naar www.pgvarsseveld.nl en kies achtereenvolgens voor de tabbladen:
wie wat waar – organisatie – financiën – schenken aan de kerk.
Ook op het toezeggingsformulier kunt u kenbaar maken dat u interesse heeft om op deze wijze uw kerkelijke bijdrage te betalen.
We zenden u dan de brochure toe.

College van kerkrentmeesters.

Iedereen die bij de Protestantse Gemeente Varsseveld hoort, wordt vanaf zijn of haar eerste verjaardag gelukgewenst middels een verjaardagskaart. Deze wordt bezorgd door de wijkmedewerker, in enkele gevallen per post.
Gemeenteleden die 75 jaar of ouder worden krijgen naast de verjaardagskaart een attentie aangeboden.
Eenmaal per jaar (eind mei) ontvangt elk adres een brief waarin een gift voor het bloemenfonds wordt gevraagd. Van deze giften worden in eerste instantie de bloemen in de kerkdiensten bekostigd.
Deze bloemen worden na afloop van de zondagse kerkdienst bezorgd bij iemand, ongeacht leeftijd, waarvan bij de wijkouderling bekend is dat diegene wel een groet vanuit de gemeente kan gebruiken.
Daarnaast worden de bloemstukken die de werkgroep liturgisch bloemschikken maakt uit deze giften bekostigd.
U ondersteunt met een gift aan het bloemenfonds ook de aanschaf van de verjaardagskaarten en de attenties voor de gemeenteleden van 75 jaar en ouder.
Voor vragen over het bloemenfonds kunt u terecht bij uw wijkouderling.
In elke kerkdienst worden twee collectes gehouden.
De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte, bij de uitgang, is bestemd voor de Kerk.
Collectemunten
Om u in de gelegenheid te stellen het collectegeld af te trekken van de belasting zijn er collectemunten van € 1,00 en € 2,00
verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau tijdens de openingsuren: maandag- en dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur.

In Dubbelspoor kunt u vinden waar de collecten voor bestemd zijn.

Het komt regelmatig voor dat gemeenteleden een financiële gift aan een vertegenwoordiger van onze gemeente geven.
Dat kan zijn bij een bezoek door een predikant, ouderling, diaken of wijkmedewerker, of wordt gegeven aan de bezorger van de bloemen, na een kerkdienst.
Soms is de gift bestemd voor een gericht doel (b.v. voor een bepaald project, het College van Diakenen, de kerk, het verjaardagsfonds), in een ander geval ter vrije besteding.
De giften worden maandelijks verantwoord in  Dubbelspoor. 
De (niet bij naam genoemde) gever kan dan zijn of haar gift traceren middels de melding van de ontvanger (bijv. de predikant), het bedrag en de door hem of haar genoemde bestemming.
Van ieder protestants lidmaat wordt jaarlijks een bijdrage voor het solidariteitsfonds gevraagd.
Onze gemeente heeft hiervoor een betaalplicht (op basis van het aantal lidmaten) aan de landelijke Kerk.
Vanuit dit fonds worden noodlijdende gemeenten geholpen en kosten van enkele landelijke en provinciale werkzaamheden ten behoeve van gemeenten betaald.
De bijdragen worden voor het overgrote deel via een automatische incasso geïnd in de maand september.
De overige leden worden in de maand oktober benaderd via een brief met acceptgiro.
Heeft u vragen betreffende het Solidariteitsfonds, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters.
logo pgvarsseveld
 
Lid worden?
Als u lid wilt worden van de Protestantse Gemeente Varsseveld kunt u zich wenden tot het Kerkelijk Bureau.
Voor kinderdoop, volwassenendoop of belijdenis-doen kunt u contact opnemen met één van de predikanten.
© 2019 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld